ALGEMENE VOORWAARDEN HELDER GROEP B.V.

Download PDF

Artikel 1: Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie of gegevens al dan niet vervat op (on)stoffelijke gegevensdragers;

b. Opdrachtgever: de partij die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

c. Opdrachtnemer: Helder Groep B.V., gevestigd te Breda;

d. Opdracht: de overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt tot het verrichten van Werkzaamheden;

e. Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden;

f. Werkzaamheden: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook, die Opdrachtnemer voor of ten behoeve van Opdrachtgever verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging of overeenkomst, alsmede de werkzaamheden waartoe Opdrachtgever daarna opdracht heeft gegeven.

1.2 Alle Opdrachten worden met terzijdestelling van het bepaalde in de artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW, geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Opdrachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde aan Opdrachtnemer verbonden persoon zal worden uitgevoerd. Onder “aan Opdrachtnemer verbonden personen” wordt verstaan degenen die voor of ten behoeve van Opdrachtnemer, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn of zijn geweest.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid Voorwaarden

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever in het kader waarvan de Opdrachtnemer een Opdracht aanvaardt en uitvoert.

2.2 Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

2.3 De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Bij strijdigheid tussen mondelinge uitingen van Opdrachtnemer en schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer prevaleren de schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer.

2.5 Op deze Voorwaarden kan ook een beroep worden gedaan door alle aan Opdrachtnemer verbonden personen en hun eventuele bestuurders, (rechts)opvolgers onder algemene titel en (middellijke) aandeelhouders, alsmede ingeschakelde derden. Zij kunnen op deze Voorwaarden een beroep doen als ware zij Opdrachtnemer.

 

Artikel 3: Totstandkoming en omvang van de Overeenkomst

3.1 De aanbiedingen van de Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en gelden gedurende dertig dagen na dagtekening, tenzij anders vermeld.

3.2 De overeenkomst komt tot stand op een van de volgende wijzen:

a. hetzij, op het moment dat Opdrachtnemer een door Opdrachtgever voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging heeft ontvangen;

b. hetzij, op het moment waarop een door Opdrachtnemer gedaan aanbod uitdrukkelijk mondeling dan wel schriftelijk wordt aanvaard door Opdrachtgever;

c. hetzij, op het moment waarop Opdrachtnemer een aanvang maakt met de uitvoering van de Werkzaamheden.

Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

3.3 De Opdrachtnemer heeft het recht om een vrijblijvende aanbieding tot en met de vijfde werkdag na ontvangst van de aanvaarding door Opdrachtgever te herroepen.

3.4 De Overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen of zulks voortvloeit uit de aard of strekking van de verleende Opdracht.

3.5 De Opdracht houdt, tenzij de Opdrachtgever uitdrukkelijk het tegendeel kenbaar maakt, ook in het verrichten van die werkzaamheden die in het kader van een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn, ongeacht of de Opdrachtgever zich al dan niet van die noodzaak bewust is.

 

Artikel 4: Informatieverschaffing door Opdrachtgever

4.1 De Opdrachtgever is gehouden alle informatie of Bescheiden, welke Opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Opdracht, tijdig in de door de Opdrachtnemer gewenste vorm en op de door hem gewenste wijze aan hem ter beschikking te stellen.

4.2 De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens, die niet tot zelfstandige controle daarvan gehouden is, ook indien deze gegevens van derden afkomstig zijn. Tenzij uit de inhoud van de Opdracht anders voortvloeit, is Opdrachtnemer niet gehouden een gericht onderzoek te doen naar de juistheid en volledigheid van de door Opdrachtgever verstrekte informatie.

4.3 Indien de Opdrachtgever gegevens vertraagd en/of onvolledig aanlevert en de Opdrachtnemer als gevolg daarvan een extra inspanning moet leveren, zijn de daaruit voortvloeiende (extra) kosten voor rekening van Opdrachtgever en is Opdrachtnemer bevoegd de (extra) inspanning aan Opdrachtgever in rekening brengen

 

Artikel 5: Uitvoering van de Opdracht

5.1 Opdrachtnemer zal de krachtens Opdracht te verrichten Werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

5.2 De Opdrachtnemer bepaalt op welke wijze en met welke middelen de Opdracht wordt uitgevoerd. Tevens bepaalt Opdrachtnemer door welke persoon of personen de Opdracht wordt uitgevoerd.

5.3 De Opdrachtnemer heeft het recht om de Opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden, tenzij de aard van de Opdracht zich daartegen verzet.

5.4 De omvang en de aard van de Werkzaamheden door Opdrachtnemer zijn in de opdrachtbevestiging beschreven.

5.5 Met betrekking tot de aan Opdrachtnemer verstrekte informatie, ongeacht de afkomst, wordt geen controle toegepast en wordt ook geen samenstellings- of beoordelingsopdracht uitgevoerd. Voorts vindt geen verificatie plaats en wordt geen onderzoek ingesteld naar het stelsel van interne controlemaatregelen van het onderzoeksobject en zal daarover geen oordeel worden uitgesproken. Tevens zal geen sprake van enige vorm van verklaring dan wel – anderszins – een oordeel over de door Opdrachtnemer ontvangen informatie.

5.6 Voor zover de werkzaamheden van Opdrachtnemer op grond van de Opdracht een beschouwing over toekomstgerichte financiële informatie zou omvatten, zullen de Werkzaamheden van Opdrachtnemer beperken tot een commentaar op de uitgangspunten en veronderstellingen van voormelde informatie, maar zal geen sprake zijn van controle of beoordeling van prognoses of projecties.

5.7 Opdrachtnemer geeft geen oordeel over de vraag of het voor Opdrachtgever wenselijk is om een transactie aan te gaan met betrekking tot het onderzoeksobject. Een dergelijk oordeel is voorbehouden aan Opdrachtgever, die dat oordeel op meer informatie dient te baseren dan alleen de rapportage door Opdrachtnemer.

5.8 Ingeval de Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of informatie en/of materialen aan de Opdrachtnemer ter beschikking moet stellen, gaat de termijn waarbinnen de Opdrachtnemer de Werkzaamheden dient te hebben afgerond, niet eerder in dan nadat de betaling is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen volledig aan de Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld.

5.9 Termijnen voor de uitvoering van de Opdracht zijn slechts streeftermijnen en betreffen geen fatale termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond. Tenzij (verdere) uitvoering van de Opdracht onmogelijk is, kan Opdrachtnemer slechts in verzuim geraken indien en nadat Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke wordt gesteld en Opdrachtnemer een, in overleg met de Opdrachtnemer te bepalen, redelijke termijn wordt gegund waarbinnen alsnog moet worden nagekomen.

5.10 Termijnoverschrijding als gevolg van toedoen van derden die verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van informatie en andersoortige medewerking met het oog op de Werkzaamheden van Opdrachtnemer, komt voor risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 6: Geheimhouding

6.1 Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van het bestaan en de inhoud van de Opdracht, de door Opdrachtgever verstrekte informatie alsmede de resultaten van de door Opdrachtnemer krachtens de Opdracht verrichte Werkzaamheden, tenzij enige bepaling uit (inter)nationale wet- of (beroeps)regelgeving Opdrachtnemer tot bekendmaking verplicht.

6.2 Opdrachtnemer is gehouden de voor hem uit artikel 6.1 voortvloeiende verplichting eveneens op te leggen aan de door hem ter uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden.

6.3 Opdrachtgever is zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer niet bevoegd aan derden op welke wijze dan ook informatie te verstrekken omtrent de uitvoering van de Opdracht, waaronder begrepen de wijze waarop en de middelen waarmee de Opdracht wordt uitgevoerd.

6.4 De Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

 

Artikel 7: Honorarium

7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de Werkzaamheden verricht tegen het ten tijde van het verrichten van die Werkzaamheden voor die Werkzaamheden geldende tarief. Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende Opdracht, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen met Opdrachtnemer. Indien Opdrachtnemer op de voet van het bepaalde in artikel 5.3 derden inschakelt, zal Opdrachtnemer de daaraan verbonden kosten aan Opdrachtgever doorbelasten.

7.2 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, heeft Opdrachtnemer het recht om het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, dit tenzij het tegendeel zou zijn overeengekomen.

7.3 Het honorarium wordt, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, ter keuze van Opdrachtnemer per maand, per kwartaal, per jaar of na het volbrengen van de Werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij partijen een andere wijze van declareren overeenkomen. De verschuldigde omzetbelasting wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Reisuren worden op basis van het overeengekomen honorarium per tijdseenheid over de volledige reistijd in rekening gebracht.

7.4 Opdrachtnemer heeft het recht om aan Opdrachtgever een voorschot in rekening te brengen tot maximaal het vermoedelijk in totaal verschuldigd honorarium, vermeerderd met te verwachten verschotten en omzetbelasting.

 

Artikel 8: Betaling

8.1 Betaling door Opdrachtgever dient zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden uiterlijk, indien niet expliciet anders wordt overeengekomen, twintig (20) dagen na factuurdatum door middel van overschrijving naar een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening en in euro.

8.2 De door Opdrachtnemer gestelde betalingstermijnen zijn aan te merken als fatale termijnen. Indien Opdrachtgever niet binnen de in artikel 8.1 genoemde termijn aan diens betalingsverplichting heeft voldaan, is Opdrachtnemer steeds bevoegd de Werkzaamheden op te schorten, totdat Opdrachtgever voldoet aan zijn verplichtingen, dan wel, ter beoordeling en in overleg met Opdrachtnemer, genoegzame zekerheid verstrekt, en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is direct opeisbaar. Indien Opdrachtnemer als gevolg van voormelde opschorting extra kosten moet maken om de Opdracht op een later tijdstip alsnog uit te voeren, komen die extra kosten voor rekening van Opdrachtgever.

8.3 Indien Opdrachtgever niet binnen de in artikel 8.1 genoemde termijn aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan is Opdrachtnemer, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer, bevoegd aan Opdrachtgever de wettelijke handelsrente (als bedoeld in artikel 6:119a BW) in rekening te brengen over de periode tot aan algehele voldoening.

8.4 Alle kosten, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke, die Opdrachtnemer dient te maken voor hetgeen Opdrachtgever ten onrechte onbetaald laat, komen voor rekening van Opdrachtgever.

8.5 In geval van een al dan niet gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk jegens Opdrachtnemer verbonden.

8.6 Opdrachtnemer heeft het recht om, indien Opdrachtgever ondanks ingebrekestelling nalatig blijft om zijn schuld aan Opdrachtnemer te voldoen, alle stukken die op de (uitvoering van de) Opdracht betrekking hebben onder zich te houden totdat volledige betaling plaatsvindt. Het bepaalde in de vorige zin heeft niet betrekking op zaken of Bescheiden van de Opdrachtgever, al dan niet bewerkt, die tot de administratie van de Opdrachtgever behoren.

 

Artikel 9: Klachten

9.1 Klachten met betrekking tot verrichte Werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt binnen twintig dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever klaagt, dan wel binnen twintig dagen na de ontdekking van het gebrek. In het laatste geval dient Opdrachtgever aan te tonen dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken.

9.2 Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen wegens klachten als in artikel 9.1 bedoeld.

9.3 In geval van tijdige en terecht uitgebrachte klachten, is Opdrachtnemer bevoegd naar eigen keuze hetzij de betreffende Werkzaamheden voor eigen rekening te verbeteren dan wel opnieuw te verrichten, hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij een gedeelte van het reeds betaalde honorarium te restitueren.

9.4 Indien Opdrachtgever niet binnen de in artikel 9.1 gestelde termijn heeft geklaagd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, ter zake van hetgeen waarover hij had kunnen klagen.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid en vervaltermijn

10.1 Opdrachtnemer is in het kader van de totstandkoming en/of de uitvoering van de Opdracht, waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, niet aansprakelijk, behoudens voor schade van Opdrachtgever, welke het rechtstreekse gevolg is van een aan Opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de Opdracht voortvloeiende verplichtingen (zulks met uitsluiting van artikel 7:407 lid 2 BW). De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de Opdrachtnemer, beperkt tot directe schade en tot een bedrag dat gelijk is aan driemaal het bedrag van het honorarium dat ter zake van de Opdracht is overeengekomen, exclusief omzetbelasting. In het geval de aansprakelijkheid voor de schade onder een verzekering is gedekt, zal de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer in geen geval hoger zijn dan de uitkering die onder de verzekering wordt verkregen te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico van Opdrachtnemer onder de betreffende verzekering. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade en/of gederfde winst is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

10.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van de Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit hoofde van artikel 4.1 en 4.2 en aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie of Bescheiden heeft verstrekt.

10.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door Opdrachtgever bij de uitvoering van de Opdracht betrokken derden.

10.4 Opdrachtnemer is steeds bevoegd de schade van Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe Opdrachtgever alle medewerking dient te verlenen.

10.5 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen en aanspraken van derden ter zake van schade, die verband houdt met of voortvloeit uit de door Opdrachtnemer uitgevoerde Opdracht, indien en voor zover Opdrachtnemer daarvoor op grond van het bepaalde in artikel 10.1 tot en met 10.4 niet jegens Opdrachtgever aansprakelijk is.

10.6 De in de artikelen 10.1 tot en met 10.5 neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden. Deze derden komt een rechtstreeks beroep op het bepaalde in deze artikelen toe.

 

Artikel 11: Vervaltermijn

11.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 9, vervallen vorderingsrechten van Opdrachtgever, waaronder aanspraken tot schadevergoeding, indien zij niet binnen één jaar na de ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

 

Artikel 12: Beëindiging van de Overeenkomst

12.1 Partijen kunnen de Opdracht schriftelijk opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn. Indien Opdrachtgever tot voortijdige beëindiging overgaat, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van de reeds verrichte werkzaamheden en kosten die Opdrachtnemer redelijkerwijs heeft moeten maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Opdracht (zoals onder meer kosten met betrekking tot onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de beëindiging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen.

12.2 Indien een der partijen zijn verplichtingen niet (volledig) nakomt, is de andere partij gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

12.3 Opdrachtnemer is in ieder geval gerechtigd tot ontbinding indien Opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen binnen de daarvoor aangegeven termijn.

12.4 Onverminderd het bepaalde in de wet wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn ingeval:

• hij in staat van faillissement wordt verklaard;
• hij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
• hij een verzoek doet de schuldsaneringsregeling uit te spreken;
• ten laste van hem door een derde enig rechtmatig beslag wordt gelegd, tenzij dit binnen een maand, al dan niet tegen zekerheid-

stelling, wordt opgeheven; hij de bedrijfsuitoefening staakt;
• indien de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen

• indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van Opdrachtgever wijzigt.

12.5 In een geval zoals bedoeld in het voorgaande lid heeft Opdrachtnemer het recht om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst onmiddellijk schriftelijk te ontbinden. Opdrachtnemer is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.

 

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

13.1 Alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

13.2 Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, worden voorgelegd aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

 

Partner van ondernemend Nederland

Copyright © HELDER GROEP   |   Disclaimer   |   Voorwaarden